Tag Archives: Wireless

Network Stumbler : ตรวจสอบคุณภาพของ Wireless

บางครั้งเวลาที่เราใช้การเชื่อมต่อ Network แบบ Wireless จะมีปัญสาเรื่องของสัญญาน ติดๆ ดับๆ หรือหลุดไปเลย นั่นก็แสดงว่าสัญญาน Wireless ของเรามีปัญหา ก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบและปรับค่าสัญญานใหม่แล้ว โดยการตรวจสัญญาน Wireless นั้นตองอาศัยโปรแกรมช่วย

WirelessKeyView : ลืม Password ของ Wireless เหรอ เราช่วยได้

สำหรับท่านที่ใช้งานเน็ตเวิกต์แบบไร้สาย (Wireless) ปัญหาที่มักจะเจอเสมอคือลืมรหัสผ่าน (Password) ของ Wireless อันเนื่องมาจากว่า รหัสผ่าน (Password) ของ Wireless นั้นจะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียว จึงง่ายที่จะลืม หรือบางครั้งก็ให้คนอื่นติดตั้ง Wireless